CSS visibility display

visibility,显示空白占位空间,显示内容后页面布局不发生变化

a div.img{
	visibility:hidden; //隐藏对象
}
a:hover div.img{
	visibility:visible; //显示对象
}

 

display,不显示占位空间,显示内容后使页面重新适应布局

a div.img{
	display:none; //隐藏对象
}
a:hover div.img{
	display:block; //显示对象
}

0 条评论

昵称

沙发空缺中,还不快抢~