Linux 将文件夹下所有文件复制到另一文件夹

1、将 /home/bystark 文件夹的所有文件复制到 /home/temp 文件夹
cp -R /home/bystark/* /home/temp/ # *表示所有文件

以上方法 /home/bystark 文件夹的隐藏文件不会被拷贝

更好的复制的方法是用 “.” 代替 “*”
cp -R /home/bystark/. /home/temp/

2、将一个文件夹复制到另一个文件夹下
cp -R /home/work /home/temp/

0 条评论

昵称

沙发空缺中,还不快抢~