cat

查看文件内容

[root@hexingxing ~]# cat < 文件>

# 展示最后布满屏幕的内容

[root@hexingxing ~]# cat -n < 文件> 

# 显示文本输入的内容所有行编号

[root@hexingxing ~]# more < 文件>

# 逐行显示内容

[root@hexingxing ~]# less < 文件>

# 上下滚动查看内容

分页显示内容

[root@hexingxing ~]# more < 文件>

# 分页显示内容

[root@hexingxing ~]# !< 命令> 或:!< 命令> 

# 临时执行 Shell 命令

[root@hexingxing ~]# 空格键

#向下移动一页

[root@hexingxing ~]# 回车键

#向下移动一行

[root@hexingxing ~]# b

#向上移动

[root@hexingxing ~]# d

#向下移动

0 条评论

昵称

沙发空缺中,还不快抢~