Windows 产品 密钥
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows 8 Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 Single Language 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 Country Specific 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC edition TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

 

使用方式:
wmic os get caption // 查询系统版本
slmgr /upk // 卸载当前密钥
slmgr /skms kms.asuhu.com // 设置 KMS 服务器
slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx // 安装产品密匙
slmgr /ato // 激活 Windows
slmgr /xpr // 检查激活到期

KMS 服务状态:
https://kms.asuhu.com/ftp/KMS_SERVER_STATUS.txt

* Windows GVLK (Generic Volume License Key,KMS 客户端的通用序列号)

* Windows KMS(Key Management Service,密钥管理服务)

 

Office 产品 密钥
Office Standard 2010 V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Professional Plus 2010 VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office 2013 Standard KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Office 2013 Professional Plus YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office Standard 2016 JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Office Professional Plus 2016 XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

 

使用方式:
Office VOL 2010
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14" //office 2010 安装目录
cscript ospp.vbs /sethst:kms.asuhu.com //设置 kms 服务器
cscript ospp.vbs /act //激活 office
cscript ospp.vbs /dstatus //查询激活状态

Office VOL 2013
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15" //office 2013 安装目录
cscript ospp.vbs /sethst:kms.asuhu.com //设置 kms 服务器
cscript ospp.vbs /act //激活 office
cscript ospp.vbs /dstatus //查询激活状态

Office VOL 2016
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16" //office 2016 安装目录
cscript ospp.vbs /sethst:kms.asuhu.com //设置 kms 服务器
cscript ospp.vbs /act //激活 office
cscript ospp.vbs /dstatus //查询激活状态

 


 

密钥来源:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx
https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/dn385360.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/kmsclientkeys
https://docs.microsoft.com/en-us/DeployOffice/vlactivation/gvlks
https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ee624355(v=office.14).aspx

参考文档:
https://xeonphi.cn/archives/16/
https://kms.asuhu.com/
https://03k.org/kms.html
http://kms.chinancce.com/
http://kms.cangshui.net/
http://www.sparkzx.net/archives/106.html


友情提示:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为何星星原创发布。与此同时,趋于近年来本站的文章内容频繁被他站盗用与机器采集,现已全局禁用网站文字内容操作,了解详情或转载文章请 点此 继续!

0 条评论

发表回复

Avatar placeholder

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注